601 55 00 75

Warunki płatności

§4      Warunki płatności

 1. Zamawiający ponosi koszty dostawy towaru, który jest ustalany przy każdym zamówieniu indywidualnie. Dokładne określenie kosztów dostawy zostanie podane w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zamówienia, w którym wartość zamówionego towaru przekracza kwotę 2.500 zł netto, Sprzedający pokrywa koszt dostawy do jednego miejsca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamawiający, zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy całą cenę produktu:
 1. gotówką w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku osobistego odbioru produktu);
 2. u kuriera (przesyłka za pobraniem);
 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonany przed wysłaniem produktu do Zamawiającego.
 1. Warunki regulowania płatności przez Zamawiających Strony mogą ustalić indywidualnie. W przypadku zgody Sprzedającego na wydanie towaru przed otrzymaniem płatności, o ile nie umówiono się inaczej, cena jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie wskazanym na fakturze.  Sprzedawca może przewidzieć konieczność dokonania przez Zamawiającego przedpłaty.
 2. Podawane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. Zapłata ceny następuje w polskich złotych.
 4. Ceny, o ile nie zastrzeżono inaczej nie zawierają kosztów ubezpieczenia, dostawy, montażu i serwisu.
 5. W przypadku zapłaty ceny produktu przelewem bankowym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Wszelkie koszty mogące wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia np. koszty przepakowania, przeładunku, ubezpieczeń, opłaty bankowe i inne opłaty oraz podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego, chyba że strony na piśmie ustaliły inaczej.
 7. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji zamówienia w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek trybie po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę uprawnia Sprzedawcę do naliczenia kary umownej w wysokości:
 1. wartości zamówienia w przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie w tym w szczególności produktów oznakowanych materiałem graficznym Zamawiającego;
 2. 30 % wartości zamówienia w przypadku pozostałych produktów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 1. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności lub potrącenia swych należności względem Sprzedawcy z innymi należnościami za wyjątkiem przypadków, w których roszczenia Zamawiającego względem Sprzedawcy zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub zostały uznane przez Sprzedawcę. Przeniesienie wierzytelności Zamawiającego względem Sprzedawcy wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Na poczet kar umownych zaliczane są wszelkie przedpłaty dokonane przez Zamawiającego.