601 55 00 75

Zamówienia

§2      Zamówienia, zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedającego. Przesłanie zamówienia może nastąpić poprzez sklep internetowy 4brand.pl, względnie pocztą lub wiadomością e-mail. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę lub upoważnioną przez niego osobę za pośrednictwem poczty lub wiadomości e-mail. Przesłane przez Zamawiającego zamówienie musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez  Zamawiającego warunków realizacji zamówienia. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie oraz pieczęć firmową i podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na zamówienia niekompletne lub zawierające niepełne lub nieprawdziwe dane.
 2. Składając pierwsze zamówienie u Sprzedającego, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego KRS lub wpis do CEDiG oraz zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i Regon.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów w portalu 4brand.pl jest zapoznanie się przez Zamawiającego z OWSiW. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację OWSiW.
 4. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś brak odpowiedzi Sprzedającego na zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia.
 6. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej albo zachowań Zamawiającego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedającego), dostarczenie i sprzedaż produktów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. O fakcie takim Sprzedający poinformuje Zamawiającego.
 7. Portal 4brand.pl umożliwia sprzedaż produktów znakowanych, tj. z umieszczonym materiałem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.
 8. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w OWSiD zakupiony towar nie podlega zwrotowi.
 9. Sprzedający zastrzega, że opis produktu może zawierać nieprawidłowo podane właściwości odzieży i gadżetów reklamowych, oraz że właściwości te mogą ulec zmianie wskutek ich nagłej modyfikacji przez producenta. Jeśli informacje (w tym opisy i dane techniczne produktów) zaprezentowane na stronie internetowej 4brand.pl w dniu złożenia zamówienia nie pokrywałyby się z dostarczonym towarem, Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru zwrócić towar do siedziby Sprzedającego oraz otrzymać zwrot zapłaconej ceny. Możliwość zwrotu istnieje tylko i wyłącznie w wypadku towaru z nienaniesionymi materiałami graficznymi Zamawiającego.
 10. Sprzedający zastrzega, że wygląd dostarczonego produktu może nieznacznie różnić się od zdjęcia produktu umieszczonego na stronie internetowej 4brand.pl. W przypadku nieznacznych lub nieistotnych różnic Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru. Dotyczy to w szczególności różnic wynikających z ustawień monitora Kupującego.
 11. Sprzedający informuje, że z uwagi na stale zmieniający się stan magazynów dostawców istnieje możliwość, że 4brand nie będzie dysponował określonymi produktami. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który ma prawo do rezygnacji z dokonywania zakupów. Sprzedający nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 12. Sprzedający zaleca uprzednie zakupienie próbki produktów przed realizacją zamówienia ze znakowaniem lub obejmującego większą ilość produktów w celu potwierdzenia, że spełniają one oczekiwania Zamawiającego.

 

§3      Zamówienia z nadrukiem grafiki

 1. Materiały (wzory) do nadruku na zamawianych produktach należy przesyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej (czcionki zamienione na krzywe, opis kolorystyki według skali PANTONE). W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, Sprzedający ma prawo obciążyć Zamawiającego opłatą dodatkową w kwocie 70,00 zł netto / 1 godz.
 2. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 3. W zależności od podłoża i techniki znakowania dopuszcza się możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na produkcie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 5%.
 4. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
 5. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego są odpłatne.
 6. Sprzedający nie wykonuje nadruków na materiałach powierzonych nie zakupionych u Sprzedającego.
 7. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego pozostają własnością Sprzedającego.