601 55 00 75

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ 4BRAND

 

§1      Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i współpracy (zwane dalej „OWSiW”), mają zastosowanie do wszelkich stosunków prawnych, związanych z umowami sprzedaży produktów i świadczenia usług przez Agencję Reklamową 4brand, zwaną dalej Sprzedającym a kontrahentami (zwanymi dalej Zamawiającymi), chyba że strony transakcji postanowią inaczej, na mocy odrębnego, pisemnego porozumienia.
 2. Sprzedającym jest Ewa Bela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 4BRAND EWA BELA, z siedzibą ul. Pogodna 50 lok. 1A, 60-131 Poznań, adres dla doręczeń ul. Pawła Włodkowica 39 lok. 12, 60-334 Poznań, nr NIP 7821326723, nr REGON 361287855.
 3. Przez Zamawiającego należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. OWSiW mają zastosowanie tylko względem Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzeczne bądź różniące się od OWSiW warunki Zamawiającego nie będą wiążące w stosunku do Sprzedającego, chyba że Sprzedający pisemnie wyrazi na nie zgodę.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego, chyba że pisemnie ustalono inaczej.
 6. Niniejsze OWSiW mają zastosowanie w szczególności do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego prowadzonego w portalu 4brand.pl.
 7. OWSiW stanowią integralną część wszelkich ofert, prospektów i informacji Sprzedającego, zamówień Zamawiającego oraz umów i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Zamawiający składając zamówienie potwierdza, że zna i akceptuje OWSiW oraz wyraża zgodę na ich obowiązywanie w ramach łączącego strony stosunku prawnego.
 8. W razie stosowania wzorca umownego przez Zamawiającego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, jeśli na jego obowiązywanie w ramach łączącego strony stosunku prawnego zgodę na piśmie wyraził Sprzedający.
 9. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Zamawiającemu przez Sprzedawcę, ważna jest 30 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę.
 10. Żadna informacja, propozycja, prospekt czy oferta przekazana Zamawiającemu przez Sprzedającego nie stanowi wiążącej Sprzedającego oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Portalu 4brand.pl, zarówno na stronie głównej jak i wszystkich podstronach, w szczególności opis i ceny dotyczące wszystkich znajdujących się tam produktów (pomimo użycia słowa „oferta”) nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§2      Zamówienia, zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedającego. Przesłanie zamówienia może nastąpić poprzez sklep internetowy 4brand.pl, względnie pocztą lub wiadomością e-mail. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę lub upoważnioną przez niego osobę za pośrednictwem poczty lub wiadomości e-mail. Przesłane przez Zamawiającego zamówienie musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez  Zamawiającego warunków realizacji zamówienia. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie oraz pieczęć firmową i podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na zamówienia niekompletne lub zawierające niepełne lub nieprawdziwe dane.
 2. Składając pierwsze zamówienie u Sprzedającego, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego KRS lub wpis do CEDiG oraz zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i Regon.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów w portalu 4brand.pl jest zapoznanie się przez Zamawiającego z OWSiW. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację OWSiW.
 4. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś brak odpowiedzi Sprzedającego na zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia.
 6. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej albo zachowań Zamawiającego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedającego), dostarczenie i sprzedaż produktów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. O fakcie takim Sprzedający poinformuje Zamawiającego.
 7. Portal 4brand.pl umożliwia sprzedaż produktów znakowanych, tj. z umieszczonym materiałem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.
 8. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w OWSiD zakupiony towar nie podlega zwrotowi.
 9. Sprzedający zastrzega, że opis produktu może zawierać nieprawidłowo podane właściwości odzieży i gadżetów reklamowych, oraz że właściwości te mogą ulec zmianie wskutek ich nagłej modyfikacji przez producenta. Jeśli informacje (w tym opisy i dane techniczne produktów) zaprezentowane na stronie internetowej 4brand.pl w dniu złożenia zamówienia nie pokrywałyby się z dostarczonym towarem, Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru zwrócić towar do siedziby Sprzedającego oraz otrzymać zwrot zapłaconej ceny. Możliwość zwrotu istnieje tylko i wyłącznie w wypadku towaru z nienaniesionymi materiałami graficznymi Zamawiającego.
 10. Sprzedający zastrzega, że wygląd dostarczonego produktu może nieznacznie różnić się od zdjęcia produktu umieszczonego na stronie internetowej 4brand.pl. W przypadku nieznacznych lub nieistotnych różnic Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru. Dotyczy to w szczególności różnic wynikających z ustawień monitora Kupującego.
 11. Sprzedający informuje, że z uwagi na stale zmieniający się stan magazynów dostawców istnieje możliwość, że 4brand nie będzie dysponował określonymi produktami. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który ma prawo do rezygnacji z dokonywania zakupów. Sprzedający nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 12. Sprzedający zaleca uprzednie zakupienie próbki produktów przed realizacją zamówienia ze znakowaniem lub obejmującego większą ilość produktów w celu potwierdzenia, że spełniają one oczekiwania Zamawiającego.

 

§3      Zamówienia z nadrukiem grafiki

 1. Materiały (wzory) do nadruku na zamawianych produktach należy przesyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej (czcionki zamienione na krzywe, opis kolorystyki według skali PANTONE). W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, Sprzedający ma prawo obciążyć Zamawiającego opłatą dodatkową w kwocie 70,00 zł netto / 1 godz.
 2. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 3. W zależności od podłoża i techniki znakowania dopuszcza się możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na produkcie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 5%.
 4. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
 5. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego są odpłatne.
 6. Sprzedający nie wykonuje nadruków na materiałach powierzonych nie zakupionych u Sprzedającego.
 7. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego pozostają własnością Sprzedającego.

 

§4      Warunki płatności

 1. Zamawiający ponosi koszty dostawy towaru, który jest ustalany przy każdym zamówieniu indywidualnie. Dokładne określenie kosztów dostawy zostanie podane w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zamówienia, w którym wartość zamówionego towaru przekracza kwotę 2.500 zł netto, Sprzedający pokrywa koszt dostawy do jednego miejsca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamawiający, zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy całą cenę produktu:
 1. gotówką w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku osobistego odbioru produktu);
 2. u kuriera (przesyłka za pobraniem);
 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonany przed wysłaniem produktu do Zamawiającego.
 1. Warunki regulowania płatności przez Zamawiających Strony mogą ustalić indywidualnie. W przypadku zgody Sprzedającego na wydanie towaru przed otrzymaniem płatności, o ile nie umówiono się inaczej, cena jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie wskazanym na fakturze.  Sprzedawca może przewidzieć konieczność dokonania przez Zamawiającego przedpłaty.
 2. Podawane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. Zapłata ceny następuje w polskich złotych.
 4. Ceny, o ile nie zastrzeżono inaczej nie zawierają kosztów ubezpieczenia, dostawy, montażu i serwisu.
 5. W przypadku zapłaty ceny produktu przelewem bankowym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Wszelkie koszty mogące wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia np. koszty przepakowania, przeładunku, ubezpieczeń, opłaty bankowe i inne opłaty oraz podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego, chyba że strony na piśmie ustaliły inaczej.
 7. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji zamówienia w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek trybie po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę uprawnia Sprzedawcę do naliczenia kary umownej w wysokości:
 1. wartości zamówienia w przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie w tym w szczególności produktów oznakowanych materiałem graficznym Zamawiającego;
 2. 30 % wartości zamówienia w przypadku pozostałych produktów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 1. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności lub potrącenia swych należności względem Sprzedawcy z innymi należnościami za wyjątkiem przypadków, w których roszczenia Zamawiającego względem Sprzedawcy zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub zostały uznane przez Sprzedawcę. Przeniesienie wierzytelności Zamawiającego względem Sprzedawcy wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Na poczet kar umownych zaliczane są wszelkie przedpłaty dokonane przez Zamawiającego.

§5      Dostawy

 1. Dostawy produktów Sprzedawca realizuje za pośrednictwem wybranego przez siebie przedsiębiorstwa przewozowego. Wybór przewoźnika przez Sprzedawcę jest wiążący dla Zamawiającego wyłącznie wówczas, gdy koszty dostawy pokrywa w całości Zamawiający i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami lub trudnościami dla Sprzedającego. Sprzedawca dopuszcza osobisty odbiór produktów przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedawcy. Odbioru osobistego produktów dla Zamawiającego może dokonać jedynie osoba posiadająca stosowne pisemne upoważnienie Zamawiającego.
 2. Miejsce oraz termin dostawy lub odbioru  strony uzgadniają indywidualnie. Uzgodnione i wskazane w potwierdzeniu zamówienia terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Zamawiającego do dochodzenia przysługujących mu praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z Zamawiającym dodatkowego terminu nadal - mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy produktu.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy produktu Zamawiającemu w umówionym terminie na skutek przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej dostawy produktu przez dostawców Sprzedawcy, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Sprzedawcy – np. braku prądu, opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów materiałowych i surowcowych - termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody.
 4. W przypadku uzgodnienia odbioru produktu w siedzibie Sprzedawcy Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego jego odbioru po przekazaniu przez Sprzedawcę informacji o jego dostępności. Opóźnienie w odbiorze Zamawiającego uprawnia Sprzedawcę do obciążenia Zamawiającego kosztami magazynowania.
 5. Koszty dostawy obciążają Zamawiającego, chyba że koszty te zobowiązał się ponieść Sprzedawca.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do realizacji zamówienia poprzez dostawy częściowe, po uprzednim uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego z chwilą wydania produktu Zamawiającemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty dostawy.
 8. W przypadku, gdy strony nie umówiły się szczegółowo w zakresie opakowania produktów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być produkty opakowane lub pozbawione opakowania – według obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców. Koszt opakowania stanowi koszt własny Sprzedawcy. Opakowania produktów nie podlegają zwrotowi.
 9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować odebrany produkt, w szczególności jakość, ilość i asortyment dostarczonych produktów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych produktów. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru produktów bez ich zbadania lub niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu produktów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
 10. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego produktu, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia produktu na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu produktu, zanim zostanie on wykorzystany, nie później niż 2 dni od wydania powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.
 11. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braków ilości lub niezgodności dostawy z potwierdzeniem zamówienia - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania towaru.

§6       Niewykonanie zobowiązania przez Zamawiającego

 1. Jeżeli Zamawiający nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, lub jeżeli zapłata ceny, lub jej części przez Zamawiającego jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy, wierzytelności Sprzedawcy wobec Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne. Sprzedawca może w takim wypadku powstrzymać się od spełnienia swoich świadczeń do czasu przedstawienia przez Zamawiającego stosownego zabezpieczenia lub zapłaty całości ceny z góry.
 2. Jeżeli Zamawiający nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, Sprzedawca może także:
 1. wyznaczyć dodatkowy termin do zapłaty, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy;
 2. żądać od Zamawiającego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania przez niego zobowiązania;
 3. żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych;
 4. żądać od Zamawiającego zwrotu produktów wydanych mu z zastrzeżeniem własności w rozumieniu niniejszych OWSiW, przy czym zwrot następuje na koszt Zamawiającego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania Sprzedawcy do zwrotu.

§7       Zastrzeżenie własności

 1. Sprzedawca zastrzega własność przedmiotu dostawy wydanego Zamawiającemu aż do chwili zaspokojenia wszelkich roszczeń służących przeciwko Zamawiającemu, niezależnie od ich podstawy prawnej, oraz czasu w którym powstały.
 2. Sprzedawca jest uprawniony według swojego uznania do wykupienia, na koszt Zamawiającego, ubezpieczenia produktów objętych zastrzeżeniem własności od kradzieży, zniszczenia, ognia, wody i innych uszkodzeń zmniejszających wartość tych rzeczy, chyba że  Zamawiający dowiedzie, że sam wykupił takie ubezpieczenie. 
 3. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności Zamawiający nie może używać rzeczy, których własność zastrzeżono zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa.
 4. W razie, gdy Sprzedawca zażąda zwrotu rzeczy objętych zastrzeżeniem własności, Zamawiający odpowiedzialny jest za ich zwrot w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim znajdowały się one w chwili przyjęcia przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie może rozporządzać rzeczami objętymi zastrzeżeniem własności, ani obciążać tych rzeczy w żaden sposób, w tym sprzedawać, wynajmować, zastawiać, lub udzielać na tych rzeczach jakiegokolwiek zabezpieczenia, chyba że Sprzedawca zgodzi się na taką czynność na piśmie.

§8       Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres, w zakresie i na zasadach wskazanych w osobnym dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został Zamawiającemu wydany.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Zamawiającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona. W razie wątpliwości, odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez produkt określonych cech lub za przydatność dostarczonego produktu do pożądanych przez Zamawiającego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Zamawiającemu pisemnego zapewnienia, że produkt posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktów jest wyłączona.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Zamawiającego.
 6. Użytkowanie i konserwowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami producenta lub wiedzą techniczną zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności przewidzianej przepisami i niniejszymi OWSiW.
 7. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy obejmuje również wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników Sprzedawcy, jego przedstawicieli oraz osób, którym powierzono wykonanie usługi. 

§9       Poufność

 1. Wszelki informacje, o jakich strony dowiedziały się na etapie negocjowania, zawierania, lub wykonywania umowy, a które zostały przekazane jednej stronie przez drugą z zastrzeżeniem poufności, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 2. Powyższy obowiązek rozciąga się zwłaszcza na przedstawicieli, pełnomocników i pracowników strony.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, w których strona będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji poufnych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną.
 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej strony, jeżeli ta poniosła szkodę wskutek nieuprawnionego ujawnienia informacji.

§10     Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Strony winny dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.
 2. Jakiekolwiek spory mogące powstać na tle niniejszych OWSiW oraz umów i zamówień Strony poddają pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu, właściwemu według siedziby Sprzedawcy.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z udziałem Zamawiającego z wykorzystaniem niniejszych OWSiW jest prawo polskie z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r.

§11     Prawa autorskie

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedającego artykułów w materiałach reklamowych, na stronie 4brand.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Agencji Reklamowej 4brand co do jakości nadruku, grawerowania, tłoczenia etc. Sprzedający ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków słownych, graficznych i słowno–graficznych) na polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczenie na artykułach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z artykułami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Sprzedającemu równowartość kwot oraz inne świadczenia, jakie Sprzedający musiał spełnić celem zaspokojenia roszczeń osób trzecich. Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Sprzedającego koszty procesu.
 3. Składając zamówienie Sprzedającemu, Zamawiający upoważnia Agencję Reklamową 4brand do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

§12     Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSiW zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszych OWSiW nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWSiW oraz umów realizowanych na ich podstawie. W takim przypadku w miejsce postanowienia bezskutecznego albo niewykonalnego obowiązuje postanowienie, które najpełniej oddaje cel zawarcia przez strony umowy z wykorzystaniem OWSiW.