601 55 00 75

Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Bela prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:

„4brand Ewa Bela”

ul. H. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

e-mail: ewa.bela@4brand.pl

nr tel.: +48 601 550 075

 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu Administrator wdrożył odpowiednie procedury.
 2. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: zawierania i realizacji łączących nas umów oraz realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym m.in. realizacji reklamacji, niezbędnego kontaktu, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
 3. Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, firma, numer telefonu, numer faxu, identyfikatory NIP oraz REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, wizerunek.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • Państwa dobrowolna zgoda wyrażona w formie pisemnej bądź poprzez kontakt z nami - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

lub

 • łącząca nas z Państwem umowa - zgodnie z art 6 ust 1. lit b) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) - co oznacza, iż na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa pisemna zgoda,

oraz

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora - zgodnie z art. 6 ust 1. lit f) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją umowy) -  co oznacza, iż na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa pisemna zgoda.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W przypadku ich niepodania, nie zostanie zawarta umowa pomiędzy nami.
 2. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, w szczególności na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych z biurem rachunkowym, serwisem informatycznym, kancelarią prawniczą, czy naszymi podwykonawcami, a ponadto bankom oraz operatorom pocztowym.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: marketingu własnych produktów lub usług - do czasu wycofania udzielonej wcześniej zgody oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) a także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa np. ustawy o rachunkowości.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Państwu również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.
 6. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: ewa.bela@4brand.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. H. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.